Millie
your market intelligence analyst
Search Results
Edit Save
181,394 results
The selections or defaults defined for this collection may have been too restrictive for this search query. You can refine your results for this search.
Sociální síť Twitter umožňovala cílit reklamy na uživatele i podle klíčových slov jako „neonacista“, „zastánci bělošské nadřazenosti“ či „islamofobové“. Ukázal to nedávný experiment zpravodajské společnosti BBC, které se podařilo opakovaně spustit placené sdělení s problematicky definovanou cílovou skupinou. Platforma se po upozornění redakce omluvila a uvedla, že problém odstranila. Další články k tématu:
NASDAQ 01/17/2020 14:09
What happened. Shares of 2U (NASDAQ: TWOU) spiked more than 14% on Friday morning following a report that the online education company has hired advisers to explore its options. The stock gave much of that gain back as the day went on, but it appears the company might be followin.
Kukmin Ilbo (Korea) 01/17/2020 14:06
“오늘은 첫 출근이기 때문에 정해진 출근 시간보다 훨씬 일찍 도착해서 앉아 있고 싶었다. 앞서 세 번의 회사를 절대 허투루 다닌 게 아니었다. 처음 한 달이 중요했다. 이때 일찍 출근해 두면 그 이후부터는 아무리 늦게 와도 ‘원래 일찍 출근하는 앤데 오늘은 좀 늦네’가 되고….” 요즘 힙한 소설가 장류진의 소설집 ‘일의 기쁨과 슬픔’에 수록된 ‘백한 번째 이력서와 첫 번째 출근길’엔 이런 대목이 나온다. 계약직에서 정규직이 돼 첫 출근하는 날, 월급이 빠듯함에도 행여 늦을세라 과감히 빈 택시를 세우는 주인공에게서 우리 대부분은 자신의 모습을 본다. 산업화로 출퇴근의 역사가 시작된 이래 출퇴근 전쟁은 동서양을 막론한 풍속도가 됐다. 서울 광화문은 그렇게 지하철을, 버스를, 혹은 자가용을 타고 허겁지겁 일터로 모여드는 대한민국 샐러리맨 집결지 1번지다. 소소한 기쁨이 있지만, 짜증과 분노, 스트레스를 더 많이 느끼는 일터로 우리는 매일 나간다. 세계서 가장 큰 해머링맨… 공공 조각의 성공 사례 광화문 흥국생명 앞 거대한 키네틱 조각물 ‘해머링 맨(Hammering Man·망치질하는 사람)’은 그런 샐러리맨의 자화상이다. 검고 납작한 형상을 한 조각물은 어깨를 약간 구부린 채 오른손을 들어 아주 느린 동작으로 망치질을 한다. 손에 들린 것은 망치이지만 그것은 화이트칼라든, 블루칼라든 모든 노동의 상징일 뿐이다. 누군가의 노트북, 누군가의 용접기일 수 있다. 무게 50t, 높이 22m의 이 거대한 조각물은 미국 조각가 조너선 보.
Kukmin Ilbo (Korea) 01/17/2020 14:06
미국이 노골적으로 한국의 방위비 분담금 증액 압박을 높이고 있다. 미국의 이른바 ‘동맹 청구서’를 둘러싼 한·미 간 이견을 좁히기까지는 상당한 진통이 불가피해 보인다. 특히 남북협력 사업을 놓고 한국과 미국이 서로 치고 받는 모습까지 연출되면서 한·미동맹이 흔들릴 수 있다는 우려가 높아지고 있다. 마이크 폼페이오 국무장관과 마크 에스퍼 국방장관은 16일(현지시간) 방위비 분담금 증액을 한국에 요구하는 내용의 공동 기고문을 월스트리트저널(WSJ)에 실었다. 이 기고문은 한·미 양측이 워싱턴DC에서 제11차 한·미방위비분담특별협정(SMA) 체결을 위한 6차 회의를 마친 지 하루 만에 실린 것이다. 두 장관은 ‘한국은 미국에 의존하는 나라가 아니라 동맹’이라는 제목의 기고문에서 “미국과 한국이 너무나 크고 복잡한 전략적 도전 과제에 직면해 있다”며 “더 이상 현재 상태가 이어지도록 둘 수는 없다”고 말했다. 이어 “이것이 지금 방위비 분담금 협상을 둘러싼 상황”이라고 강조했다. 이들은 “현재 한국은 한반도 미군주둔의 가장 직접적인 비용의 3분의 1만 부담하고 있다”며 “비용이 증가하면서 한국의 부담 몫은 줄어든다”고 주장했다. 그러면서 “현행 방위비 분담금 협정은 한국 방위 비용의 일부만 담고 있다”며 “미국은 한국이 더 많이 부담해야 한다고 믿는다”고 말했다. 미국의 외교·국방 수장이 함께 공개적으로 방위비 증액을 촉구하는 언론 기고문을 낸 것은 이례적이다. 다만 두 장관은 “한·미동맹은 동북아시아 평화와 번영의 핵심축(li.
AnandTech 01/17/2020 14:05
Being one of the leading suppliers of small form-factor gaming PCs, ZOTAC recently started to offer SFF workstations powered by Intel’s Xeon CPUs as well as NVIDIA’s Quadro graphics cards. Meanwhile, there are a lot of creators that do not necessarily need professional-grade hardware for their work (or just cannot afford it), so for that market ZOTAC is putting together its Inspire Studio desktops. ZOTAC’s Inspire Studio machines are based on Intel’s Core i7-9700 CPU with eight cores (and a 65 W TDP) and a full-fledged GeForce RTX 2060 Super graphics card. The system can be equipped with 32 GB of DDR4 memory, a 512 GB NVMe/PCIe SSD (or an Intel Optane Memory caching SSD), and a 2 TB hard drive. As for connectivity, the Inspire Studio has a

Personal Care

Household Products

Business Issues

Trends

Companies - Public

Companies - Venture Funded

Information Technologies

Regions

Job Titles