Millie
your market intelligence analyst
Search Results
Edit Save
180,297 results
The selections or defaults defined for this collection may have been too restrictive for this search query. You can refine your results for this search.
Kukmin Ilbo (Korea) 09/19/2019 05:00
남인순 더불어민주당 의원이 아동학대 조사체계를 지방정부 중심으로 관리할 수 있도록 법제화를 추진한다. 아동학대 발생건수가 증가하는 가운데 학대아동에 대한 보호를 강화하고, 조사의 체계를 명확히 하기 위한 방침이다. 남 의원은 19일 아동학대 조사체계를 공공 중심으로 개편하는 내용의 ‘아동복지법 일부개정법률안’과 ‘아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 일부개정법률안’ 2건을 대표발의했다고 밝혔다. 남 의원은 “아동학대로 인한 사망과 중상해 등 심각한 아동학대 사건이 지속적으로 발생하고 있고, 아동학대사건 발생건수가 2015년 1만1715건에서 2018년 2만4604건으로 2배 이상 증가했다”며 “하지만 아동학대 현장조사 업무를 수행하는 아동보호전문기관 중 95%가 비영리법인에 민간위탁으로 운영되고 있으며 아동분리, 친권제한 등 강제력을 행사하는 업무임에도 현장조사 거부 및 조사자에 대한 신변위협이 빈번하게 발생하고 있어 개선이 필요하다”고 설명했다. ‘아동복지법 일부개정법률안’은 아동학대 조사 및 관련 조치를 시·도지사나 시장·군수·구청장이 ‘아동학대 조사관’을 두고 수행할 수 있도록 했다. 또 그간 사건 조사를 해오던 아동보호전문기관은 학대아동의 치료와 재발 방지 등의 사례관리 및 예방을 위한 업무를 수행하도록 했다. 만약 시·도지사나 시장·군수·구청장이 아동학대 사건 조사 후 피해아동 보호계획을 수립하는 과정에서 전문적 판단이 필요하다면 보건복지부 소속 ‘아동학대사례전문위원회’의 자문을 구하는 것을 주요 내용으로 하고
Novinky (Czech Republic) 09/19/2019 04:57
Obvodní soud pro Prahu 4 ve čtvrtek zprostil obžaloby bývalého příslušníka komunistické Státní bezpečnosti (StB) Václava Novotného, který je viněn ze šikany dvou signatářek Charty 77. Podle státního zástupce se podílel na odebrání invalidního důchodu obou žen, mělo jít o součást akce StB s krycím názvem Prevence. Novotný vinu odmítá. Verdikt není pravomocný, žalobce si ponechal lhůtu pro případné odvolání.

Information Technologies

IT Markets

Business Issues

Companies - Public

Companies - Venture Funded

Analysts

Analyst Firms

Global Markets

Global Risk Factors

Government Agencies

Job Titles

Legal and Regulatory

Political Entities

Sources

Strategic Scenarios

Trends

Hints:

On this page, you see the results of the search you have run.  You may also view the following:

  •  Click on this drop-down menu on the right hand side of the page, to choose between the machine learning-produced Insights Reports, or the listing of concepts extracted from the results, in chart or list format. 


  •  View the number of search results returned for the search in each of your collections, and click on any of those numbers to view the entire listing of results from the chosen collection.

  •  Use the search adjustment drop-downs to change the scope, sorting, and presentation of your results.

  •  Show or hide the record’s caption (content description).

  •  Show actions that can be made with the search result record.

  •  Click on the Save button after running your search, to save it so that its results will be updated each time relevant new content is added to the designated collection. You may choose to be notified via search alerts.

Click here for more info on Search Results

Click here for more info on Machine Learning applications