Millie
your market intelligence analyst
Search Results
26,283,612 results
Your search in now limited to previous versions of an article. Return to results list
Novinky (Czech Republic) 10/16/2019 04:46
Dívčí kapela Vesna má napilno. Koncem září její frontmanka Patricie Fuxová společně s režijním duem Czech Vibes natáčela v Malém Tibetu videoklip k písni Nezapomeň. Jeho premiéra bude 17. listopadu. A již nyní se Vesna ve složení zpěvačka Patricie Fuxová, houslistka a kapelnice Bára Šůstková, klavíristka Olesya Ochepovska a bubenice Markéta Vedralová vydává na turné #MyaVy.
Kukmin Ilbo (Korea) 10/16/2019 04:46
세계 4위 인구 대국 인니와 자유무역협정 체결 교착 협상, 한·인니 정상회담 계기로 극적 재개 신남방정책도 탄력, 아세안 시장 진출 가속. 한국이 인구 2억7000만명의 인도네시아와 자유무역협정 체결을 사실상 마무리 지었다. 동남아시아 시장 진출의 교두보를 확보했다. 인구 규모 세계 4위의 거대한 내수시장에 한국기업 진출 길이 열린 셈이다. 미·중 무역분쟁, 일본 수출규제 등의 통상환경 악재가 잇따르는 상황에서 ‘아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 시장’ 개척으로 수출 엔진에 숨통을 틀 수 있다는 기대감도 나온다. 유명희 산업통상자원부 통상교섭본부장과 엥가르띠아스토 루키타 인도네시아 무역부 장관은 16일 자카르타 외곽 땅그랑에서 한·인도네시아 포괄적경제동반자협정(CEPA)의 실질 타결을 선언했다. 이 자리에는 조코 위도도 인도네시아 대통령이 배석했다. CEPA는 자유무역협정(FTA)의 하나로 양국 간 교역 외에 인력 이동, 포괄적 교류 협력까지 담고 있다. 한국과 인도네시아는 2012년 CEPA 협상을 시작했지만 입장차를 좁히지 못해 2014년 7차 협상 이후 협의를 중단했었다. 하지만 지난해 9월 방한한 위도도 대통령이 문재인 대통령과의 정상회담에서 CEPA 협상 재개를 위해 노력하기로 합의하면서 새로운 전환점을 찾았다. 올해 2월 양국 통상장관이 협상 재개를 공식 선언했다. 이후 서울과 제주, 발리 등에서 10차 협상을 한 끝에 상품과 서비스, 투자, 원산지, 협력, 총칙 등 6개 분과에서 실질 타결을 이뤘다. 인도네.
AllAfrica News (Africa) 10/16/2019 04:41
[Radio Dabanga] The Hague -Former Sudanese President Omar Al Bashir, who ruled the country for 30 years and was deposed by a military coup on April 11, is currently facing currency and corruption charges in Khartoum. however, there are calls from the international community the Sudanese diaspora, as well as some voices within Sudan, that Al Bashir be extradited to face the International Criminal Court (ICC) in The Hague, that has indicted him on charges of war crimes and genocide in Darfur.
Kukmin Ilbo (Korea) 10/16/2019 04:35
검사들이 특정 기자에게 조국 전 법무부 장관 수사 내용을 흘렸다는 유튜브 ‘알릴레오’ 방송 내 패널의 주장에 대해 검찰이 강력 부인했다. 이 패널은 현직 남성 기자인데, 그는 여기자를 성희롱했다는 비판을 받고 있다. 서울중앙지검 관계자는 16일 “업무를 수행하면서 관련 정보를 사적 인연으로 유출하거나 나눈 일은 절대 없다”고 밝혔다. 유시민 노무현재단 이사장은 전날 ‘알릴레오’ 라이브 방송에서 법조 기자들의 취재에 대해 현직 기자 패널과 의견을 나눴다. 패널은 장용진 아주경제 기자였다. 장 기자는 KBS 법조팀 소속 한 여기자의 실명을 언급하며 “(해당) 기자를 좋아하는 검사들이 많아 (수사 내용을) 술술술 흘렸다”고 주장했다. 방송에 출연한 개그맨 황현희 씨는 “검사와 기자의 관계로?”라고 물었고 장 기자는 “그럴 수도 있고, 검사는 또 다른 마음이 있었을는지 모르겠고…”라고 말했다. 수사팀 관계자는 장 기자의 발언 내용에 대해 “명백히 사실과 다르다”며 “방송 내용이 적절치 못하다고 생각 한다”고 말했다. 유 이사장은 패널 발언이 성희롱 논란을 부르자 이날 “진행자로서 생방송 출연자의 성희롱 발언을 즉각 제지하고 정확하게 지적해 곧바로 바로 잡았어야 했다”며 “그렇게 하지 못한 것은 저의 큰 잘못”이라고 사과했다. 문동성 기자 theMoon@kmib.co.kr.

Automotive Industries

Business Issues

Companies - Public

Companies - Venture Funded

Global Markets

Government Agencies

Information Technologies

Job Titles

Legal and Regulatory

Market Research Topics

Political Entities

Sources

Strategic Scenarios

Trends