Millie
your market intelligence analyst
Search Results
Edit Save
11,360 results
Anomis dienomis pasirodė Jonas Krikštytojas. Jis skelbė Judėjos dykumoje: „Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė“. O jis buvo tasai, apie kurį pranašas Izaijas yra pasakęs: „Dykumoje šaukiančiojo balsas: Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus!“Pats Jonas vilkėjo kupranugario vilnų apdaru, o strėnas buvo susijuosęs odiniu diržu. Jo maistas buvo skėriai ir lauko medus. Tuomet pas jį ėmė rinktis Jeruzalės gyventojai, visa Judėja ir visa Pajordanė. Jie išpažindavo nuodėmes ir buvo jo krikštijami Jordano upėje. Pamatęs daug fariziejų ir sadukiejų, einančių krikštytis, Jonas juos barė:. „Angių išperos, kas jus pamokė bėgti nuo besiartinančios rūstybės? Parodykite tikrų atsivertimo vaisių! Ir nebandykite ramintis: 'Juk mūsų t.
Nekaltai Pradėtoji. Guercino (Barbieri, Giovanni Francesco, 1591-1666). Wikipedijos nuotr. Kadangi šiais metais ši Marijos iškilmė sutampa su sekmadieniu, Lietuvoje yra perkeliama į pirmadienį, gruodžio 9 d. Džiaugte džiaugiuosi Viešpačiu, mano siela džiūgauja Dievo akivaizdoje, nes jis apvilko mane išganymo drabužiu, apgobė teisumo apsiaustu tartum sužadėtinę, karolių vėriniais pasipuošusią. (Iz 61, 10). 1854 m. gruodžio 8 d. popiežius Pijus IX išleido bulę , kurioje Švč. Mergelės Marijos Nekaltąjį Prasidėjimą paskelbė dogma:. „Mes skelbiame, nutariame ir nustatome, kad doktrina, tvirtinanti, jog Švenčiausioji Mergelė Marija nuo pirmosios savo prasidėjimo akimirkos ypatinga Visagalio Dievo malone bei apdovanojimu ir Jėzaus Kristaus, žmonijos.
Režisierius Agnius Jankevičius. Eglės Cimalanskaitės nuotrauka. (Nr. 15). Neretai galima išgirsti stereotipą, kad egzistuoja dviejų tipų kūrėjai – komercininkai, pataikaujantys masiniam žiūrovų skoniui ir apeliuojantys į primityviausius instinktus, bei tikrieji menininkai, kuriems nerūpi publikos pageidavimai, nes menas savaime yra vertingas, o jo vartotojai arba sugeba jį suprasti, arba ne. Keletas pokalbių su Lietuvos scenos menų (dramos teatro, operos, šokio) režisieriais atskleidė, kad minėti kraštutinumai ne tokie dažni – dauguma natūraliai laikosi vidurio, nors kiekvieno vidurys – be abejo – asmeninis, savitas, specifinis. Taigi – aštuoni režisieriai kalba apie savo santykį su tais, kurie ateina pažiūrėti ilgalaikio darbo rezultatų. AGN.
Evgenios Levin/ Bernardinai.lt nuotrauka. Komentaras skambėjo per LRT „Mažąją studiją“. Adventas, kaip žinia – susimąstymo metas. O apie ką susimąstyti? Na, apie kokius nors aukštesnius, dvasinius dalykus. O apie kokius? Na, apie Dievą, apie savo santykį su Juo. O koks Jūsų santykis su Dievu? Na, toks sunkiai nusakomas, ne tai kad visai nėra, bet toks subtilus labai, gal ir apleidžiu kartais deramą uolumą, nors šiaip tai stengiuosi rasti laiko maldai ir susikaupimui, bet toks jau tas gyvenimas, vienas skubėjimas, tiek reikalų, nėra laiko sau…. Galėčiau tęsti. Tiesą sakant, bet kas galėtų, nes tai – vien klišės. Kad „susimąstyti“ yra labai savotiška kalbos klišė, pirmiausia pastebėjau, tyrinėdama žmonių atsiliepimus apie perskaitytas knygas int.
{"main_picture":{"file_input":null,"url":"http:\/\/media.bernardinai.lt\/o\/28c1492c9a86b68a51cf9e0d20b48f7b.jpg"},"main_article":{"title":"Sekmadienio meditacija. Tikrasis \u0161irdies ilgesys","url":"http:\/\/www.bernardinai.lt\/straipsnis\/2019-12-08-sekmadienio-meditacija-tikrasis-sirdies-ilgesys\/178235","article_id":"178235","subtitle":"Kun. Ar\u016bnas Pe\u0161kaitis OFM - Bernardinai.TV"},"sub_1":{"title":"Apie laim\u0119 susim\u0105styti","url":"http:\/\/www.bernardinai.lt\/straipsnis\/2019-12-08-apie-laime-susimastyti\/178323","article_id":"178323","subtitle":"Gabriel\u0117 Gaili\u016bt\u0117-Bernotien\u0117 - Ma\u017eoji studija"},"sub_1_picture":{"file_input":null,"url":"http:\/\/media.bernardinai.lt\/210x153\/07ff2f15ed14d6d4db.
Kultūros laikraštis (2019 m. Nr. 21). Nepažįstu to kunigo, net vardo nežinau. Man jis – lyg prisikėlęs iš Bernanoso romanų. Toks, kuris miršta darbo vietoje, kone beprasmiškai kentėdamas. Nežinia dėl ko. Šventai įsitikinęs, jog viskas gyvenime yra malonė. Nuotrauka vis gulėjo ant rašomojo stalo, kol vieną dieną ėmėme palengva kalbėtis. Gal buvo Vėlinės ar Visi šventieji, kada sužiūra į tave milijonai akių. Šio kunigo žvilgsnis traukia. Daug visko matęs, nepaslėpsi. Laikas, kuris jam teko, nebuvo dvasinio atgimimo, Bažnyčios šlovės metai. Grumtynių su demonais atšvaitai akyse. Pagavęs tokį žvilgsnį prie altoriaus, antrąkart pasirinktum kunigystę. Nuotrauka kokybiška, dar ant vokiško „Agfa“ firmos popieriaus. Daug metų išbuvo šeimos albume. Ka.
Antrasis advento sekmadienis pristato svarbią figūrą – Joną Krikštytoją: asketišką, rūstų, kalbantį tiesiai ir kviečiantį atsiversti. Šis savo ruožtu pristato Jėzų, kuris ateis krikštyti Šventąja Dvasia ir ugnimi. Nors mūsų širdims mieliau girdėti apie Jėzų – Avinėlį, gailestingąjį ir neatstumiantį nė vieno, tačiau jis yra ir Judo Liūtas. Tokį Jėzų šiandien mums pristato Jonas Krikštytojas, tokio Jėzaus reikia ir mūsų širdims, pradėjusioms advento kelionę. Meditacijos autorius – kun. Arūnas Peškaitis OFM, Vilniaus Bernardinų parapijos vikaras, Vilniaus Šv. Juozapo seminarijos dėstytojas.
Žy­mu­sis Mi­la­no vys­ku­pas Amb­ra­zie­jus ki­li­mo bu­vo pran­cū­zas – gi­mė apie 339 me­tus Try­re (Trie­re), ku­ris tais lai­kais pri­klau­sė Ga­li­jai. Jo tė­vas ten ėjo im­pe­ri­jos ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­rei­gas. Ta­čiau Ga­li­jo­je Amb­ra­zie­jus gy­ve­no ne­il­gai. Mi­rus tė­vui la­bai grei­tai kar­tu su mo­ti­na ir dviem bro­liais per­si­kė­lė į Ro­mą. Sos­ti­nė­je Amb­ra­zie­jus stu­di­ja­vo tei­sę ir re­to­ri­ką. Ta­po ad­vo­ka­tu, o pas­kui ir pre­to­riu­mi. Už­ėmęs šį pos­tą, jis 374 me­tais ir at­vy­ko į Mi­la­ną su už­duo­ti­mi už­kirs­ti ke­lią ne­ra­mu­mams, ku­rie tais lai­kais daž­nai ly­dė­da­vo triukš­min­gus vys­ku­pų rin­ki­mus. Tuo me­tu Mi­la­ne kaip tik bu­vo rū­pi­na­ma­si pa­skir­ti ne­se­niai mi­ru­sio vys­ku.
Jėzus ėjo per visus miestus ir kaimus, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės Evangeliją ir gydydamas įvairias ligas bei negales. Matydamas minias, jis gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir apleisti lyg avys be piemens. Tuomet jis tarė mokiniams: „Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį“. Pasišaukęs dvylika mokinių, Jėzus suteikė jiems valdžią netyrosioms dvasioms, kad išvarinėtų jas ir gydytų įvairias ligas bei negales. Tuos mokinius Jėzus išsiuntė, duodamas jiems nurodymų:. „Lankykite pražuvusias Izraelio namų avis. Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė. Gydykite ligonius, prikelkite mirusius, nuvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus. Dovanai gavote, d.
Straipsnis perpublikuojamas iš 7-ojo 2019 m. žurnalo numerio. 2016 m. JAV Katalikų vyskupų konferencija sudarė specialią komisiją taikai apylinkėse. Komisijai pirmininkavo Atlantos arkivyskupas Wiltonas D. Gregory. Po susitikimų su įvairiomis grupėmis ir jų vadovais komisija pateikė rekomendacijas, liečiančias susitaikymą. Pirmininkas pastebėjo, kad šiais laikais žmonėms sunku kalbėtis nuoširdžiai. Esame daugiau linkę vieni kitus kaltinti, priešintis, užsipulti, o ne nuoširdžiai išsikalbėti ir susitaikyti. Arkivysk. Gregory teigia, kad, kai kalbame apie rasizmą ir susitaikymą, reikia galvoti ne tik apie juodąją ir baltąją rasę. Prie jų reikia pridėti daugelį kitų visuomenės grupių, pavyzdžiui, emigrantus ar musulmonus. Smurtas yra labai derl.
Režisierė Dalia Ibelhauptaitė. Karolio Kavolėlio / BFL nuotrauka. (Nr. 15). Neretai galima išgirsti stereotipą, kad egzistuoja dviejų tipų kūrėjai – komercininkai, pataikaujantys masiniam žiūrovų skoniui ir apeliuojantys į primityviausius instinktus, bei tikrieji menininkai, kuriems nerūpi publikos pageidavimai, nes menas savaime yra vertingas, o jo vartotojai arba sugeba jį suprasti, arba ne. Keletas pokalbių su Lietuvos scenos menų (dramos teatro, operos, šokio) režisieriais atskleidė, kad minėti kraštutinumai ne tokie dažni – dauguma natūraliai laikosi vidurio, nors kiekvieno vidurys – be abejo – asmeninis, savitas, specifinis. Taigi – aštuoni režisieriai kalba apie savo santykį su tais, kurie ateina pažiūrėti ilgalaikio darbo rezultatų. D.
{"main_picture":{"file_input":null,"url":"http:\/\/media.bernardinai.lt\/o\/11aff26ab3e4f968684591b688e6dbb6.png"},"main_article":{"title":"K\u0105 mes skaitome? #\u017eiema","url":"http:\/\/www.bernardinai.lt\/straipsnis\/2019-12-07-ka-mes-skaitome-ziema\/178317","article_id":"178317","subtitle":null},"sub_1":{"title":"Klausymas n\u0117ra tik tyl\u0117jimas. Keletas min\u010di\u0173 apie empatij\u0105","url":"http:\/\/www.bernardinai.lt\/straipsnis\/2019-12-07-klausymas-nera-tik-tylejimas-keletas-minciu-apie-empatija\/178313","article_id":"178313","subtitle":"Romualdas Kriau\u010di\u016bnas - Ateitis"},"sub_1_picture":{"file_input":null,"url":"http:\/\/media.bernardinai.lt\/210x153\/e3a51355cda92eb1890f13288b14910e89a15134.jpg"},"sub_2":{"
Asociatyvi Unsplash.com nuotrauka. Skaitymas yra prabanga, privilegija, malonumas, dovana. Skaitymas plečia akiratį, ugdo vaizduotę ir empatiją, moko mėgautis vienatve ir tyla. Redakcija tradiciškai dalijasi savosiomis knygų rekomendacijomis. Kristina Tamelytė, visuomenės temų redaktorė. Yōko Ogawa. „The Housekeeper and the Professor“ (liet. Namų tvarkytoja ir profesorius). Iš japonų kalbos į anglų kalbą vertė Stephenas Snyderis, 2009. Pagrindinis knygos veikėjas yra japonų matematikos profesorius, turintis netikėtą problemą: po sunkios avarijos ir galvos traumos jis nebegeba atsiminti daugiau nei 80-ies minučių savo gyvenimo. Per visą gyvenimą išmoktus dalykus iki avarijos jis prisimena kuo puikiausiai. Kitaip tariant, nesuveikia trumpalaikė.
Cathopic.com nuotrauka. Kur ieškoti Dievo? Visų pirma – pažvelgti į savo širdį. Dievas aplanko mane, Jis gyvena manyje ir kuria mane. Ir vis tiek man Jį rasti sunku, nes širdies gilumas neišmatuojamas. Dievui aš turiu būti paruošusi širdį. Reikia mano pastangų ir nesavanaudiškumo, kad artėčiau prie Dievo, nes Jis visada yra arti manęs. Reikia tik savos širdies atsigręžimo į Dievą. Kviečianti mano širdis randa Jį. Mano širdis liudija Dievo artumą. Čia aš klausiu ir ieškau atsakymų. Čia įrengiu namus Dievui. Mano širdyje paruošti namai Dievui yra susitikimo vieta. Čia gimsta mano ir Jo ryšys. Ieškau būdų, kaip užmegzti santykį su Dievu, žvelgiu į savo širdį norėdama pažinti jos gelmes, norėdama žinoti ar ieškodama Dievo neišsukau iš kelio, ar
Unsplash.com nuotrauka. Kai Jonas Krikštytojas – Kristaus Karalystės šauklys – Judėjos dykumoje pradėjo visus kviesti atsiversti, žmonės tarsi bitės, užuodusios saldų nektarą, ėmė būriais rinktis iš Judėjos ir iš visos Pajordanės pas jį (Mt 3, 5). Iš Dievo malonėmis perpildytos Jono širdies aukštyn kilo Šventosios Dvasios galia, pasiekė jo lūpas, ir tada nesustabdomai prasiveržė galingas balsas, raginantis kardinaliai keistis... Atsivertimas – ne tik požiūrių į įvairius pasaulio reiškinius keitimasis, bet, veikiant Dievo Dvasiai, radikalus savo minčių ir viso gyvenimo būdo pritaikymas prie Kristaus mąstymo bei Jo elgsenos. Be abejo, Jonas Krikštytojas ne visiškai suprato ateinančios Dievo Karalystės esmę, bet, prisimindamas būsimuosius Mesij.
Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Liūdni Artūro Tereškino tekstai, vietomis net graudūs. Nesinorėtų kritikuoti minčių, gimusių iš didelio ir, regis, nuoširdaus susirūpinimo. Tačiau paskutiniame savo straipsnyje autorius išliejo apmaudą dėl Laisvos visuomenės instituto (LVI) veiklos. Taigi kilo pareiga atsakyti. A. Tereškinas tekstą „“ pradeda patyčiomis, nukreiptomis į pirmosios ponios Dianos Nausėdienės organizuotą konferenciją apie orumą. Nors autorius apgailestauja, kad renginyje nedalyvavo, jis teisingai pastebėjo, jog konferencijos „vinimi“ tapo pranešimas apie krizinio nėštumo problematiką. Vėl ta pačia patyčių maniera bandydamas sumenkinti negimusių kūdikių orumą (rašo „gemaluorumas“), A. Tereškinas nusistebėjo, kad pirmosios ponios konf.
Paprastai po Kalėdų džiaugsmų, mūsų namuose ir širdyse įsikuria ramybė. Kaip švelnus katinas, ji vakarais surenka mus į namus, kad pabūtume drauge. Ir labai jauku visai šeimai susėdus prie stalo dalintis dienos įspūdžiais, žaisti žaidimus, skaityti knygas… Tai puiki proga atsiversti ir pirmąjį šių metų „Magnificat vaikams“ numerį! Pavartę žurnalo puslapius, susipažinsite su ateitininkais ir sužinosite, kas jie tokie, ką veikia ir kokį jubiliejų švenčia 2020-ais metais. Šio numerio tema skirta dešimčiai Dievo įsakymų – patarsime, kaip gyventi Dievo akivaizdoje, kad galėtume geriau mylėti Viešpatį ir savo artimą. Naujos rubrikos „Pažink!“, „Išgirsk!“ ir „Pažvelk įdėmiau!“ visus ateinančius metus kvies geriau suprasti tris didžiąsias religijas.
Kultūros ministerijos nuotrauka. Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų komisija paskelbė kūrėjų, pretenduojančių gauti 2019 metų Lietuvos nacionalines kultūros ir meno premijas, sąrašą. Įvertinusi daugiau kaip 40-ies visuomenės pasiūlytų kandidatų veiklą kultūros ir meno srityje, komisija, vadovaujama prof.

Agribusiness Economics

Business Issues

Companies - Public

Companies - Venture Funded

Agricultural Equipment

Chemicals - Agricultural

Chemicals - Industrial

Commodity Prices

Farm Financial Services

Farming, Forestry, Fisheries

Financial Results

Food and Human Nutrition

Global Markets

Global Risk Factors

Government Agencies

Information Technologies

Legal and Regulatory

Political Entities

Products - Animal

Products - Forest

Products - Plant

Seeds

Strategic Scenarios

Sources

Trends

Hints:

On this page, you see the results of the search you have run.  You may also view the following:

  •  Click on this drop-down menu on the right hand side of the page, to choose between the machine learning-produced Insights Reports, or the listing of concepts extracted from the results, in chart or list format. 


  •  View the number of search results returned for the search in each of your collections, and click on any of those numbers to view the entire listing of results from the chosen collection.

  •  Use the search adjustment drop-downs to change the scope, sorting, and presentation of your results.

  •  Show or hide the record’s caption (content description).

  •  Show actions that can be made with the search result record.

  •  Click on the Save button after running your search, to save it so that its results will be updated each time relevant new content is added to the designated collection. You may choose to be notified via search alerts.

Click here for more info on Search Results

Click here for more info on Machine Learning applications